Το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα EffiSpray ξεκίνησε

Το EffiSpray είναι ένα έργο “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” που υποστηρίζεται από το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος για την αποτελεσματική βελτιστοποίηση των εργασιών καλλιέργειας. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικά εθνικά κονδύλια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,…